Πολιτική επιστροφών/ ακυρώσεων παραγγελιών
Πολιτική Επιστροφών
Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί αναντιστοιχία μεταξύ της παραγγελίας
και των προϊόντων που παραδίδονται ή ότι η ποιότητα των παραδιδόμενων
προϊόντων δεν ανταποκρίνεται στην ποιότητα των προϊόντων του Nobell, ο
καταναλωτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει ισόποση αποζημίωση σε είδος
(ενδεικτικά, αντικατάσταση ειδών ή δωρεάν παροχή σε επόμενη παραγγελία).
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, εφόσον πρόκειται για παράδοση Παραγγελίας σε
σημείο επιλογής του καταναλωτή (Delivery) ο καταναλωτής θα πρέπει να
επικοινωνήσει άμεσα είτε με e-mail στο info@nobell.gr είτε τηλεφωνικά στο
2102134943 και να γνωστοποιήσει το περιστατικό και προκειμένου για την
επιβεβαίωση του περιστατικού και τους επιμέρους όρους της αποζημίωσης σε
είδος.
Πολιτική Ακυρώσεων Παραγγελίας
Πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής της παραγγελίας και την
ηλεκτρονική υποβολή, ο καταναλωτής μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία του,
αφαιρώντας τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι του. Στην περίπτωση
κατά την οποία έχει ολοκληρωθεί η υποβολή της παραγγελίας, ο καταναλωτής
μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία μόνο τηλεφωνικά και μόνο εάν η παραγγελία
δεν έχει ακόμα εκτελεστεί και δεν έχει εκδοθεί παραστατικό πώλησης.
Σε περίπτωση ακύρωσης μιας παραγγελίας, για την οποία έχει επιλεγεί ως μέσο
πληρωμής η πιστωτική κάρτα, η ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας
πραγματοποιείται μόνο από τον υπεύθυνο του καταστήματος.
Όταν η Παραγγελία δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί λόγω υπερβολικού φόρτου
εργασίας, διακοπής ρεύματος, τεχνικού προβλήματος, κακών καιρικών συνθηκών
ή άλλων λόγων ανωτέρας βίας, ο καταναλωτής ενημερώνεται τηλεφωνικά και
ακυρώνεται η παραγγελία του.

Το Delivery Του Nobell Λειτουργεί Καθημερινά και ΣΚ από τις 08:00 μέχρι τις 02:00

0